Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rukověť  funkcionáře  SDH 

 (dělba práce ve výboru Sboru dobrovolných hasičů)

            Na základě zákona č. 83/90 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování občanů v návaznosti na Stanovy SH ČMS ve znění přijatém III.  řádným sjezdem navrhujeme SDH tuto dělbu práce ve výboru SDH.

            Vycházíme z kolektivního rozhodování orgánů SDH, ale i osobní odpovědnosti každého člena a především funkcionáře, za plnění svěřených úkolů.

            Má-li výbor SDH dobře organizovat a řídit práci, musí provést správnou dělbu práce mezi jednotlivými členy výboru a vymezit odpovědnost za plnění úkolů.

            Výroční valná hromada stanoví počet členů výboru  SDH s přihlédnutím k počtu členů SDH, proto ve výborech s menším počtem členů je možno některé funkce sloučit.

            Pro jednotlivé funkce je třeba vybírat členy do výboru podle znalostí jednotlivých úseků činnosti a i při slučování funkcí přihlížet k tomu, které funkce je člen výboru schopen.

Starosta SDH

            Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi.

Podepisuje písemnosti SDH.

q       rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru

q       připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí

q       vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru

q       odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů

q       správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi

q       o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru

q       v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří

q       zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty

q       pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení

q       při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH

q       při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany

q       zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel

q       přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol

q       o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH

q       ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu

q       podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH

q       provádí zápisy ze schůzí

q       odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)

q       ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel SDH

q       v případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem

q       spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných

q       navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh

q       podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,

q       odpovídá  za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH

q       podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů

q       podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

Velitel jednotky SDH obce  -  jmenovaný Obecním úřadem

     Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

q       řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany

q       organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku

q       vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem

q       kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových

q       zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele

q       spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH

q       spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje

q       podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva

q       v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník

q       zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení

q       sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje

q       vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot

q       vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru

q       zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický

q       dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany

q       vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů

q       vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování

q       předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

 Referent mládeže

        Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

q       řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže

q       provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu

q       organizuje a řídí jeho činnost

q       tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru

q       zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru

q       úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží

q       snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Referentka žen

q       napomáhá výboru sboru při získávání nových žen a členů do sboru

q       organizuje pro členky sboru různorodou  činnost

q       spolupodílí se při výchově dětí a mládeže k požární bezpečnosti

q       napomáhá výboru při rozvíjení kulturní a společenské činnosti

Kronikář

q       zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky

q       do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru

q       kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

Hospodář

q       odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví

q       vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.

q       finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH

q       provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH

q       veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Vzdělavatel - organizační referent

            Je ve stálém styku se starostou a jeho náměstky a podle usnesení organizuje přípravu valných hromad SDH.

q       pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů a jejich rodin, popřípadě i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování tradic sboru

q       dobrovolnou prací  členů SDH  přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí

q       propaguje odběr Hasičských novin

Kontrolní a revizní rada

           Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve     sborech,  jejichž členská základna činí alespoň  30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

q       rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru

q       zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů

q       dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti

q       nahlíží do všech písemností orgánu sboru

q       dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru

q       musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru

q       1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Revizor účtu

               Ve sboru s počtem méně než 30 členů je možno místo KRR volit revizora účtu, jeho působnost se omezuje pouze na záležitosti hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor sboru nebo starosta.

Referent prevence a výchovné činnosti SDH a referent ochrany obyvatelstva SDH :

Na úseku prevence :

Zaměřuje svou činnost na preventivně výchovnou činnost kde provádí :

q       zvyšuje svou odbornou kvalifikaci a získává odbornost Preventista III nebo  Preventista II, případně Preventista I

q       sleduje právní předpisy na úseku požární ochrany a zúčastňuje se odborné přípravy organizované odbornou radou prevence OSH nebo KSH

q       získané zkušenosti uplatňuje v praxi

q       v obci popularizuje požární ochranu v místních sdělovacích prostředcích ( místní rozhlas, kabelová televize, místní tisk)

q       provádí přednášky pro školní mládež či předškolní mládež

q       spolupracuje s referentem mládeže a mladé hasiče seznamuje se základy požární prevence

q       působí v obci jako konzultant v otázkách požární bezpečnosti pro  ostatní občany – poskytuje pomoc při ochraně majetku před požáry

q       může  pomáhat při získání odbornosti Preventista I ( odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany) podnikatelům v obci v zabezpečování plnění zákonných povinností; tuto činnost lze provádět i za úplatu

q       spolupracuje s obecním úřadem při plnění úkolů obce uložených obci právními předpisy na úseku požární ochrany

q       pomáhá tvořit obecně závazné vyhlášky obce, které je  obec oprávněna vydávat na úseku požární ochrany

q       může plnit pro obec funkci preventisty požární ochrany ( viz vyhláška o požární prevenci)

q       může pro obec provádět kontrolu zdrojů požární vody, ohlašoven požárů apod.

q       odpovídá výboru SDH za plnění úkolů na úseku požární prevence

 

Na  úseku ochrany obyvatelstva :

q       pomáhá plnit obecnímu úřadu úkoly obce dané právními předpisy

q       spolupracuje na tvorbě havarijního či krizového plánu obce – pokud se jedná o „ určenou obec „

q       na základě analýzy možností ohrožení v obci pomáhá při zřizování Zařízení civilní ochrany, pomáhá se zabezpečením personálu pro toto zařízení  a případně provádí i jeho odbornou přípravu

q       může spolupracovat s obecním úřadem při kontrole krytů civilní ochrany

q       spolupracuje s obecním úřadem při organizaci systému varování obyvatelstva

q       spolupracuje s obecním úřadem i při provádění osvěty mezi ostatními obyvateli

q       na požádání případně pomáhá pedagogům při přípravě na vyučovací hodiny týkající ochrany obyvatelstva – zejména při potřebách praktických ukázek

q        může při určení starostou obce být členem bezpečnostní rady obce či krizového štábu